Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger LystrupLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Hvis projektet gennemføres, kommer det nye solcelleanlæg til at grænse op til Djurslandmotorvejen. Foto: Google Street View

Nyt solcelleanlæg kan være på vej syd for Lystrup

Med fare for at gøre mig selv upopulær, så bliver jeg glad, når jeg ser vindmøller. Jeg synes ikke, at de er specielt grimme, og det gør mig glad, at vi i lille blæsende Danmark kan omsætte vind til bæredygtig strøm.

Men jeg bor jo altså inde i byen, og jeg forstår godt, når borgere rundt omkring i landet protesterer, fordi deres ellers naturskønne udsigt bliver ødelagt af kæmpemæssige vindmøller. Og når den konstante susen fra de enorme maskiner er et dagligt irritationsmoment.

Det er ikke kun vindmøller, der er blandede holdninger til. Det er der også til solcelleanlæg, og sådan et kan være på vej lige syd for Lystrup. Energivirksomheden Better Energy har nemlig planer om at opstille en lang række solcellepaneler på et 46 hektar stort område mellem Lystrup og Egå.

Om projektet bliver realiseret, vides endnu ikke, men der er flere ting at tage hensyn til. Udsigtsgener, naturen og dyrelivet, adgang til området og så videre.

Det er ikke nemt at lave en glidende overgang fra solceller til kunst, så det vil jeg lade være med. I stedet vil jeg fortælle dig, at jeg for et par uger siden var på besøg hos maler og billedhugger Hans Krull i Lystrup.

Du kender ham måske for vægmaleriet ”Mågekysset”, men hans værker er også at finde i Lystrup, hvor han har udsmykket det nye svømmecenter Momentet. Jeg fik en god snak med ham, selvom jeg undervejs måtte gøre mig umage for at holde samtalen på sporet.

Hans Krull er nemlig en mand af mange ord og tanker. Jeg talte med ham om kunsten i byens nye svømmehal og om livet i Lystrups industriområde, hvor han har boet de sidste 25 år.

Jeg vil afslutte nyhedsbrevet med at stille dig et spørgsmål: Synes du, at der mangler offentlige toiletter i skovene og på de grønne områder omkring Lystrup, Elsted, Elev og Nye? Aarhus Kommune har i et nyt katalog udpeget de områder, hvor der er behov for nye toiletfaciliteter, og et af dem ligger i nærheden af Lystrup.

God læselyst.

Billede af Mette Marie Birch Breuning
Billede af skribentens underskrift Mette Marie Birch Breuning Journalist
En del af det område, som energiselskabet ønsker at etablere et solcelleanlæg på, er udpeget som egnet til solcelleanlæg i kommuneplantillægget om vedvarende energi. Foto: Google Street View, Aarhus Kommune

Energiselskab vil lave strøm på markerne mellem Lystrup og Egå

Alt ånder fred og idyl på markerne mellem Lystrup og Egå, men hvis energiselskabet Better Energy får sin vilje, bliver der med tiden etableret et solcelleanlæg i området.

Virksomheden har henvendt sig til Aarhus Kommune med ønske om at etablere solceller på et 49 hektar stort område, et areal på størrelse med 66 fodboldbaner. Anlægget skal årligt producere strøm svarende til 10.500 husstandes forbrug, og skal foruden solcellepanelerne bestå af et afskærmende beplantningsbælte.

En del af det ønskede areal er udpeget som egnet til solcelleanlæg i Aarhus Kommunes kommuneplantillæg for vedvarende energi, men hvis projektet skal realiseres, kræver det en ny lokalplan. Og den proces går først i gang til december.

Energivirksomheden Better Energy vil etablere et nyt solcelleanlæg på et stort areal mellem Lystrup og Egå. Virksomheden har planer om, at anlægget årligt skal producere strøm svarende til 10.500 husstandes forbrug.

Det ligger ikke mere end 10 kilometer fra midtbyen, men når man står på Egå Møllevej og skimter udover markerne og grupperne af træer, føles det som om, at man er langt ude på landet. Det eneste, man kan høre, er en susen fra bilerne på Djurslandmotorvejen. Ellers ånder alt fred og idyl.

Men det er ikke sikkert, at markerne får lov til at blive ved med at se ud, som de gør i dag. Står det til den vedvarende energivirksomhed Better Energy, skal der nemlig opføres et nyt solcelleanlæg på markerne mellem Lystrup og Egå.

Vi omkranser alle vores anlæg med afskærmende beplantning, og på indersiden bliver anlægget indhegnet. Det vil derfor ikke umiddelbart være offentligt tilgængeligt, men vi har ikke indtryk af, at området benyttes rekreativt på nuværende tidspunkt.

Esben Billeskov, projektdirektør i Better Energy

Virksomheden har henvendt sig til Aarhus Kommune med ønske om at opføre et 49 hektar stort solcelleanlæg, som årligt skal producere cirka 42.000 MWh (megawatttimer) strøm – svarende til 10.500 husstandes forbrug.

Det viser en aktindsigt, som LystrupLIV har fået. I projektbeskrivelsen skriver Better Energy, at:

- Elproduktionen er grøn og vil bidrage positivt til såvel kommunale som nationale mål for den grønne omstilling, idet solcelleanlægget vil spare klimaet for skadelige emissioner.

Egnet til solceller

Området for det tiltænkte solcelleanlæg ligger cirka 400 meter nord for Egå og grænser op til Djurslandmotorvejen mod nord. Der er cirka en kilometer til Skæring mod nordøst og en kilometer til Lystrup mod nordvest.

At Better Energy er interesseret i området syd for Lystrup, er næppe helt tilfældigt. For lidt over to år siden vedtog byrådet i Aarhus Kommune et nyt kommuneplantillæg om vedvarende energianlæg. Heri er en del af det område, som Better Energy ønsker, udpeget som egnet til et nyt solenergianlæg.

Den blå stiplede linje markerer det område, som Better Energy oprindeligt var interesseret i. Efter dialog med de omkringliggende beboere er området blevet indskrænket mod syd – den røde stiplede linje markerer det nuværende projektområde. Kort: Better Energy

Det har ikke været muligt at foretage et interview med Better Energy, men i en mail til LystrupLIV skriver Esben Billeskov, som er projektdirektør i virksomheden, at:

- For at et solcelleanlæg uden offentligt tilskud er rentabelt, skal det have en vis størrelse. Temaplanen indeholder mulighed for, at der kan placeres solcelleanlæg uden for de udpegede områder på baggrund af en konkret planlægningsmæssig vurdering.

Ikke synligt i Lystrup

Ifølge kommuneplantillægget skal fritstående solenergianlæg placeres indenfor områder, som er udpeget til formålet. Samtidig skal der som udgangspunkt være et afskærmende beplantningsbælte omkring selve anlægget.

- Vi omkranser alle vores anlæg med afskærmende beplantning, og på indersiden bliver anlægget indhegnet. Det vil derfor ikke umiddelbart være offentligt tilgængeligt, men vi har ikke indtryk af, at området benyttes rekreativt på nuværende tidspunkt. Er der et lokalt ønske om at benytte området rekreativt, kan det indarbejdes i den kommende planlægning, skriver Esben Billeskov.

Ifølge Better Energys projektbeskrivelse er det planen at etablere afskærmende beplantningsbælter i en bredde af mindst fem meter omkring solcellepanelerne. Derudover skal panelerne anti-refleksbehandles for at mindske risikoen for refleksioner. Visualisering: Better Energy

Better Energy forventer ikke, at solcelleanlægget bliver synligt i Lystrup, da byens erhvervsområde vil fungere som afskærmning. Anlægget vil heller ikke være synligt for de nærmeste naboer og beboerne i Egå, når beplantningsbæltet er vokset til.

Den ønskede jord består af otte matrikler, som er ejet af tre forskellige lodsejere. De har indgået en 30-årig lejekontrakt med Better Energy.

Grundvandskvaliteten højnes

Projektområdet benyttes til traditionel landbrugsdrift, og spørger man energivirksomheden, er det også en fordel, at områdets anvendelse ændres.

- Better Energy arbejder med et økoparkkoncept, som bidrager til bæredygtig udvikling på flere områder end blot i forhold til energiproduktion. Det udvalgte areal tages ud af traditionel landbrugsdrift, hvilket sikrer ophør af pesticid- og nitratudledning. Dermed lettes trykket på naturen, biodiversiteten styrkes og grundvandets kvalitet højnes, står der i projektbeskrivelsen.

De røde områder er i kommuneplantillægget udpeget som egnet til solenergianlæg større end 50 hektar, mens de orange områder er egnet til solenergianlæg på 10-50 hektar. De blå er vindmølle-områder. Kort: Aarhus Kommune

Kommuneplantillægget om vedvarende energi

Store, fritliggende solcelleanlæg skal som udgangspunkt:

  • Placeres inden for områder der er udpeget til potentielle store fritstående solenergianlæg. Opstilling af solenergianlæg uden for de udpegede arealer kræver en særlig begrundelse.
  • Placeres i terræn på en måde så de ikke er til væsentlig gene (f.eks. ved refleksion af sollys) for nærtliggende beboelse. Vigtige landskabskig skal sikres, og særlige landskabstræk understreges.
  • Etableres med afskærmende beplantningsbælte medmindre det konkret vurderes, at der ikke er behov for beplantning.
  • Placeres så der kan etableres stiforbindelse igennem anlægget, hvor det er hensigtsmæssigt i forhold til det omkringliggende bysamfund.
  • Have en minimumsafstand på 10 meter til skel til den del af ejendommen hvor beboelse og tilhørende have er.
  • Fjernes senest et år efter driften ophører. Dette gælder uanset type af anlæg og størrelse.
  • I områder med bevaringsværdige kulturmiljøer og på bevaringsværdige bygninger må der kun opstilles solenergianlæg, hvis det bærende for udpegningen ikke påvirkes væsentligt.

Projektet har været undervejs i flere år, og virksomheden har derfor afholdt møder med de nærmeste naboer. I den forbindelse er det oprindelige projektområde blevet reduceret.

- Generelt ligger det os meget på sinde at forsøge at skabe lokal opbakning til vores projekter. Det er korrekt, at vi tidligere har arbejdet på et større område. I forbindelse med projektets opstart har vi haft flere drøftelser med naboer i området. Disse drøftelser har ført til en beskæring af området mod syd for at mindske indsigten til anlægget, skriver Esben Billeskov.

En stille nabo

Han forklarer, at virksomheden indimellem møder naboer, som er bekymrede for støj og refleksioner. Men solcelleanlæg er ifølge ham ”stille naboer”, og solpanelerne bliver antirefleksbehandlet for at mindske risikoen for refleksioner.

- Vi har endnu ikke modtaget klager over støj og refleksioner fra nogen af vores eksisterende anlæg, skriver han.

Skal anlægges realiseres, kræver det en ny lokalplan. Aarhus Kommune vil som udgangspunkt igangsætte lokalplanprocessen for den del af projektområdet, der er udpeget som egnet til solcelleanlæg. Den proces går i gang til december.

Better Energy håber dog, at hele det 49 hektar store område kan godkendes til det nye anlæg.

- Vi arbejder for projektet som helhed, for vi mener, at vi kan skabe et godt projekt med afskærmende beplantning til fordel for både klima og natur. Men vedtagelsen må og skal være en politisk afgørelse, skriver Esben Billeskov.

Rettigheder for naboer til solcelleanlæg

Lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven) fastsætter rettighederne for naboerne til vedvarende energianlæg, herunder solcelleanlæg.

Værditabsordning: Ejere af beboelsesejendomme, som bliver naboer til et nyt solcelleanlæg, har mulighed for at anmelde krav om erstatning for værditab, hvis solcelleanlægget forventes at påføre ejendommene et tab. Anmeldelsen er gratis for ejendomme, som ligger helt eller delvist indenfor 200 meter fra anlægget. Udgør værditabet en procent eller mindre, bortfalder kravet om erstatning.

Salgsoption: Ejere af beboelsesejendomme, som er helt eller delvist beliggende i en afstand af op til 200 meter fra anlægget, har mulighed for at anmelde krav om salgsoption. Det forpligter opstilleren af solcelleanlægget til at tilbyde ejeren at købe ejendommen, hvis beboelsesejendommen får tilkendt et værditab på over en procent af værdien.

VE-bonusordning: Naboejendomme til vedvarende energianlæg, herunder solcelleanlæg, skal modtage årlig kompensation fra opstilleren. Det forventes, at ejendomme indenfor 200 meter af anlægget gennemsnitligt vil få udbetalt en skattefri kompensation på cirka 2.500 kroner per husstand.

Grøn Pulje: Opstillere af vedvarende energianlæg er forpligtet til at betale et éngangsbeløb til den eller de kommuner, hvor anlægget opføres. Beløbet er fastsat til 40.000 kroner per megawatt ved solcelleanlæg. Det forventes, at der bliver fastsat regler om, at midlerne fortrinsvist skal støtte naboerne til de vedvarende energianlæg.


Når han ikke rejser eller arbejder på sin kunst, skyder Hans Krull indimellem med bue og pil i sin have. Hjelmen stammer fra Rusland. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Vanddæmoner og havfruer er flyttet ind i den nye svømmehal – i år kan kunstneren bag dem fejre 25-års jubilæum som Lystrupborger

Den 71-årige maler og billedhugger Hans Krull har lavet kunsten i det nye svømme- og aktivitetscenter Momentet, som foruden store vægmalerier består af tre vanddæmoner lavet i bronze. Han er særligt optaget af at få kunsten derud, hvor folk er, fordi den ifølge ham er kultur- og identitetsskabende.

Hans Krull kan desuden fejre 25-års jubilæum som Lystrupborger i år, og selvom han betegner sig selv som kosmopolit, er han færdig med at flytte. Industrikvarteret passer ham godt, for her bor han side om side med håndværkere og andre kreative sjæle, og så er han overbevist om, at han ret hurtigt ville blive smidt ud af et klassisk parcelhuskvarter. 

Han har boet i tre forskellige lande, solgt sine tegninger på gadehjørner i Indien og kæmpet for at udbrede det marxistiske budskab. Interviewet med Hans Krull var svært at styre, og vi kom vidt omkring. I artiklen kan du lære den lokale kunstner lidt bedre at kende.

Det var egentlig gået hans næste forbi, men i år kan 71-årige Hans Krull fejre 25-års jubilæum som Lystrupborger. Selv kalder han sig for kosmopolit, og fra sine værksteder i Lystrup og på Bali arbejder han for at få kunsten derud, hvor folk er. Senest med udsmykningerne i byens nye svømmecenter Momentet.

- Jeg er jo en del af 68’er-generationen, og vi var antiautoritære. Det er ikke lige som nu, hvor ungdommen er blevet en gang borgeryngel, der går med tandbøjle og ordnede øjenbryn.

Vi sidder i Hans Krulls værksted i baghaven i Lystrup. Omkring os flyder det med pensler, malerier, kaffekopper og bøger. Januarsolen skinner ind gennem vinduet, og røgen fra den 71-årige kunstners filterløse cigaret hænger i lokalet.

Samtalen skal handle om kunst, om byens nye svømmecenter, som han har udsmykket, og om livet i byens industrikvarter. Men det er svært at styre interviewet. Regler og autoriteter har Hans Krull det generelt svært med.

Jeg siger ikke, at folk, der bor i parcelhus, klipper hæk hele tiden, de har jo vigtigere ting at foretage sig. Men der er en masse regler, og det gode ved industriområdet er, at folk ikke er så hysteriske med sådan nogle ting.

Hans Krull, maler og billedhugger

Mange kender nok maleren og billedhuggeren for vægmaleriet ”Mågekysset”, der pryder en gavl i Fiskergade i det indre Aarhus. Men nu er også Lystrup blevet en række Hans Krull-værker rigere.

- Jeg har altid ment, at det er vigtigt at få kunsten derud, hvor folk er. Det er derfor, jeg godt kan lide at lave offentlige udsmykninger. Det er ekstremt vigtigt, at kulturen og kunsten er en naturlig del af tilværelsen, for det er identitetsskabende. Har vi ingen kultur, har vi ingen identitet, siger han.

I byens nye svømmecenter Momentet har han foruden de store vægmalerier lavet tre bronzeskulpturer, som spyr vand ned i bassinet. De skal forestille vanddæmoner – dem vender vi tilbage til.

Et kvart århundrede i Lystrup

Plads er der nok af i Hans Krulls store værksted i baghaven. Et lokale til de store linoleumstryk, et andet til de mindre. Et tredje til maleriet og et fjerde til alt sorteringsarbejdet. Alligevel har han svært ved at begrænse sig – en del af kunsten er rykket ud under halvtaget på den overdækkede terrasse.

- Vi flyttede til Lystrup i 1998 inde fra Aarhus. Jeg ville have noget, hvor jeg kunne have et stort værksted, og så var jeg heldig at finde det her. Lystrup er det sted, jeg har boet længst i hele mit liv.

Ja, du har vel 25-års jubilæum i år?

- Hold da kæft, det har jeg da også. Det er et kvart århundrede.

Hans Krull arbejdede ofte sammen med nu afdøde Per Kramer. I dag laver han kunst med graffitikunstneren Peter Birk – senest har de to udsmykket en baggård på Aarhus Ø. Foto: Mette Marie Birch Breuning
Kunsten er også rykket ud i haven, hvor Hans Krull har indrettet en lille tegnestue. Foto: Mette Marie Birch Breuning

”Heldig”, kalder Hans Krull sig selv. For ikke nok med, at der er plads til værkerne og udstyret, så passer området også til en kunstner som ham. Med placeringen i Lystrups industriområde er Hans Krull omgivet af håndværkere og mennesker, der arbejder med deres hænder.

- Mange har værksted og hus ved siden af hinanden i det her kvarter, og du kan altid låne en gaffeltruck eller en gravemaskine af naboen. Hvis jeg møder en kunstner eller en håndværker i udlandet, så har jeg mere at snakke med dem om, end jeg har med en læge i Danmark, siger han.

Tror du, at du kunne bo i et klassisk parcelhuskvarter i Lystrup?

- Jeg tror, jeg ville blive smidt ud ret hurtigt. Jeg siger ikke, at folk, der bor i parcelhus, klipper hæk hele tiden, de har jo vigtigere ting at foretage sig. Men der er en masse regler, og det gode ved industriområdet er, at folk ikke er så hysteriske med sådan nogle ting.

At tegne er som at trække vejret

Smidt ud er han blevet før. Halvvejs igennem 9. klasse sluttede hans akademiske karriere. Han er nemlig ordblind og blev derfor anset som ”dum i nakken”.

Folk siger, at jeg er flittig, men jeg er bare aldrig holdt op med at lege. I virkeligheden har jeg aldrig lavet en skid. Men det passer ikke ind i idéen om, at du skal tjene til brødet ved dit ansigts sved, og at det skal være en straf at gå på arbejde.

Hans Krull, maler og billedhugger

Det blev ikke til en uddannelse som antropolog – hvad han ellers godt kunne have forestillet sig – men derimod en tilværelse som kunstner.

- Det med at tegne og lave figurer har jeg gjort, siden jeg var barn. I virkeligheden er jeg bare en unge, der ikke er holdt op igen. Jeg tegner altid, hele tiden, hver dag. Det er ligesom at trække vejret, det kan jeg ikke lade være med, siger han.

Foruden i Lystrup har han også et værksted på Bali, og så har han har boet 35 forskellige steder i tre lande.

Han er uddannet i Polen, har rejst med Den Rejsende Højskole i Indien og tjent penge på at sælge sine tegninger på gadehjørnerne, og så har han udbredt det marxistiske budskab til ”de brølende masser”.

- Med den klare tanke, at revolutionen ville komme i den snarlige fremtid. Jesus troede jo også, at jorden skulle gå under inden så længe. Vi var ikke bedre, da vi var unge og venstreorienterede. Men jeg er kommet frem til den erkendelse, at jeg ikke ejer sandheden. Det troede jeg engang, siger Hans Krull.

Historier om nisser og trolde

Det var på kunstakademiet i Krakow, at Hans Krull mødte sin første hustru. Med hende fik han sønnen Carl Krull, der også er kunstner.

- I skolen blev Carl engang spurgt, hvad hans forældre lavede. De andre svarede, at deres forældre var præster, advokater, tømrere og så videre, og da de kom til Carl, blev han helt rød i hovedet og svarede: ”De leger bare”. Og det er fuldstændig rigtigt, siger Hans Krull og fortsætter:

- Folk siger, at jeg er flittig, men jeg er bare aldrig holdt op med at lege. I virkeligheden har jeg aldrig lavet en skid. Men det passer ikke ind i idéen om, at du skal tjene til brødet ved dit ansigts sved, og at det skal være en straf at gå på arbejde.

Hans Krull er født i 1952 i Svendborg. Han er uddannet fra kunstakademiet i Krakow, og har siden 1998 boet i Lystrup. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Hans Krulls første kone døde af kræft i 2005, og to år efter blev han gift med sin nuværende kone Helle Vilandt Krull. Han bor med hende og sin bonussøn i huset i Lystrup.

- Da min første kone lå på sit dødsleje, sagde hun: ”Hansi, skynd dig at finde en ny kvinde, ellers du bliver sindssyg.” Og det gjorde jeg så, siger han.

Foruden de mange skitser, plakater og malerier, er værkstedet fyldt med træskulpturer. Store som små. De drager mine tanker hen på de vanddæmoner, som står i Momentet. For hvor stammer inspirationen til dem fra?

- Da min tvillingesøster og jeg var små, opfandt vi historier til hinanden om nisser og trolde. Små børn har deres egen fantasiverden, og den er så kraftig, at man kan se den. Og på Bali bliver drømmeverdenen taget lige så seriøst som den virkelige verden, siger han.

Ingen hjemve, men masser af udlængsel

Vanddæmonerne er altså både et resultat af Hans Krulls fantasi og barndom og hans tilknytning til Bali. Og så er der lige det med mytologien. Som fylder en stor del i meget af hans kunst.

- I vores mytologi havde du kærnøkken, som åd små børn i kærer og åer. Samme figur findes på Bali og i Canada. Det er en universel løgnehistorie, man har opfundet, fordi man ikke vil have, at børnene skal drukne, fortæller Hans Krull.

Så du har egentlig lavet vanddæmonerne for, at børnene ikke skal drukne? Og for at skræmme lidt?

- Jeg har ikke tænkt grundigere over det, men det er det, der har ligget bag. Jeg arbejder ud fra min intuition og min underbevidsthed. Det er der, jeg henter min inspiration.

Hans Krulls vanddæmoner står i den ene ende af bassinet i den nye svømmehal Momentet. Der er tre skulpturer, og de er lavet i bronze. Foto: Mette Marie Birch Breuning
Det maritime går igen i Hans Krulls værker i Momentet. På vægmalerierne er det blandt andet havfruer, som går igen i motiverne. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Det kan umiddelbart virke som om, at der er langt fra Lystrup til Bali. Men ikke for Hans Krull. I hans optik er mennesker gennemgående ens, og til trods for de mange rejser har han aldrig haft hjemve. Udlængsel har han til gengæld haft hele sit liv.

Men selvom han kalder sig for en kosmopolit, er Hans Krull færdig med at flytte.

- Lystrup har været affyringsrampen for mine rejser de sidste mange år, og det var en form for blåstempling, at de gerne ville have mig til at udsmykke Momentet. Vi rejser alle sammen i vores fantasi, og det er vigtigt, at vi holder fast i den. Kunstnere er i virkeligheden bare børn, der ikke er blevet stoppet i at lege og være nysgerrige. Netop derfor er det vigtigt, at kunsten kommer ud til folk, siger han.

Teknik & Miljø udpeger i et nyt notat Egå Engsø som et af de steder, hvor der er behov for et nyt og handicapvenligt toilet. Foto: Mette Marie Birch Breuning

Mangler der toiletter i skovene og på de grønne områder omkring Lystrup?

De fleste borgere i postnummer 8520 glæder sig formentlig over de mange grønne områder og skove i lokalområdet. 

Og der er da heller ikke noget som en gåtur i det fri, men har man behov for at berette sin nødtørft, skal man mange steder væbne sig med tålmodighed eller sætte det lange ben foran. Ved Egå Engsø er der kun et enkelt toilet, det samme gælder for Lisberg Skov, og i Trige Skov er der slet ikke noget.

Aarhus Kommune har udpeget Egå Engsø som et af de steder, hvor der er behov for et ekstra offentligt og handicapvenligt toilet.

Egå Engsø, Trige Skov, Lisbjerg Skov, Skårupgård Skov og man kunne blive ved. Grønne og rekreative områder er der nok af i og omkring postnummer 8520. Men mange steder er der ingen toiletter. Hvordan kan det være, og er der nye toiletter på vej?

Der er ikke noget som en god, rask travetur rundt om Egå Engsø. På med kondiskoene og vanterne, og så ellers ud i det blå og grønne. 5,2 kilometer er turen på stien rundt om søen, men hvis naturen melder sin ankomst på det forkerte tidspunkt, så er du på den.

Der er nemlig kun et enkelt toilet på ruten, så hvis du befinder dig på den nordlige side af søen, er der ikke andet at gøre end at holde dig eller sætte dig i buskadset – forhåbentligt uden at bilisterne på motorvejen får et alt for godt udsyn.

Vi har ikke fået nogle henvendelser om manglende toiletter i Trige Skov. Områderne er dels udpeget på baggrund af forespørgsler, dels på baggrund af vores egne analyser, og vi har koncentreret os om de steder, hvor behovet og efterspørgslen er størst.

Kristina Friis Simonsen, projektleder i Teknik & Miljø, Aarhus Kommune

Samme problem render du formentlig ind i, hvis du går en tur i Lisbjerg Skov. Også her er der kun et enkelt ’muldtoilet’, og i Trige Skov er der slet intet.

Så hvor bliver toiletterne af? Og bliver der overhovedet opsat flere offentlige toiletter i skovene og på de grønne områder i den nordlige del af kommunen?

Hvor er behovet størst?

Teknik og Miljø i Aarhus Kommune har på baggrund af en tidligere byrådsbeslutning udarbejdet et katalog over placeringer i kommunen, hvor der er behov for og ønsker til nye offentlige toiletter. Et af dem er ved Egå Engsø.

- Det toilet, som står ved engsøen i forvejen, er ikke tilgængeligt for alle. Det er ikke alle, der kan bruge de primitive skovtoiletter, og vi vil og skal kunne tilgodese forskellige behov, siger Kristina Friis Simonsen, projektleder i Teknik & Miljø i Aarhus Kommune.

På kommunens kort er det nye toilet placeret ved cykel- og bilparkeringspladsen langs Lystrupvej. Opsætter man et nyt offentligt toilet her, vil de to toiletter ved engsøen være placeret på hver sin side af søen.

Aarhus Kommunes kort over offentlige toiletter. De grønne prikker er eksisterende, og de røde er forslag til nye. Kort: Aarhus Kommune

Hverken Trige Skov eller Lisbjerg Skov er udpeget som områder med potentiale for nye toiletter.

- Vi har ikke fået henvendelser om manglende toiletter i Trige Skov. Placeringerne i kataloget er dels udpeget på baggrund af forespørgsler, dels på baggrund af vores egne analyser, og vi har koncentreret os om de steder, hvor behovet og efterspørgslen er størst. Vi vil ikke opsætte toiletter bare for at gøre det. Der skal være et behov, siger Kristina Friis Simonsen.

I forbindelse med udpegningen af områderne har kommunen lavet tre scenarier for nye toiletter. Et som indeholder alle ønsker for toiletter, et der er skåret lidt ind til benet, og et tredje som er kogt ned til de mest nødvendige toiletter.

Ingen toiletter overhovedet?

Mange af dem ligger i midtbyen, selvom det i forvejen er her, der er flest offentlige toiletter. Men ifølge Kristina Friis Simonsen har toiletterne i midtbyen også en tryghedsskabende effekt.

- I forhold til de bynære havnearealer handler det om at undgå at folk falder i vandet, når de skal tisse. Kommunen har tidligere kørt en nattelivskampagne og sat urinaler op i bybilledet. For mange er gode byrum også defineret af adgang til toiletfaciliteter, siger hun.

Det nye toilet ved Egå Engsø er udelukkende en del af det dyreste scenarie, og ifølge kommunen vil det koste 1,3 mio. kroner at anlægge og 40.000 kroner årligt i drift. Men på nuværende tidspunkt tyder det ikke på, at der bliver opsat nye toiletter overhovedet.

Der skal spares over en bred kam, og kommunen skriver selv, at det ikke er muligt at øge serviceniveauet yderligere indenfor driftsbudgettet i 2023.

- På alle de valgte placeringer vil mange kunne få gavn af nye toiletfaciliteter, men grundet de kendte sparekrav tyder det ikke på, at der kan opføres nye faciliteter i år. Muligheden på sigt kunne være løbende at afsætte midler til et eller to toiletter om året, men det er en politisk beslutning, siger Kristina Friis Simonsen.

Synes du, at der mangler offentlige toiletter på de grønne områder og i skovene omkring Lystrup? Så hører jeg gerne fra dig på membr@lystrupliv.dk.